Bezpečnost práce

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce pro administrativní objekty, výrobní provozy, skladovací provozy a ostatní činnosti. Předmětem smlouvy je též zajištění všech revizí vyhrazených technických zařízení souvisejících s bezpečností práce.

Zajišťujeme revize:

 • hromosvodů
 • elektro zařízení
 • elektro spotřebičů a ručního nářadí
 • plynu
 • tlakových nádob
 • hasících přístrojů
 • požárních hydrantů
 • zdvihacích zařízení

Dále je předmětem činnosti zajištění evidence a registrace odpadů, kontrola nakládání s odpady ve firmě objednavatele a následné zpracování a vedení agendy týkající se nebezpečných odpadů ve firmě zák. č. 125/97 Sb. a prováděcích vyhlášek MŽP č. 337-400/97 Sb. ve znění pozdějších a doplňujících předpisů. Evidence je vždy aktualizována ke konci roku s provedením následné analýzy nakládání s odpady.

Firma Pohas s.r.o. při komplexní službě v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje níže uvedené činnosti vyplývajících ze zákoníku práce a předpisů následujících a souvisejících:

 • vykonává odbornou a poradenskou činnost pro objednavatele ve všech otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • řídí a koordinuje činnost BOZP v organizaci
 • vede evidenci pracovní úrazovosti a nemocí z povolání a realizuje styk s IBP, zdravotními pojišťovnami a v rámci své činnosti realizuje odškodnění pracovních úrazů
 • účastní se šetření pracovních úrazů, podává konkrétní návrhy na opatření
 • koordinuje a vyžaduje zpracování bezpečnostních pravidel, zejména u těch technologii a pracovních postupů, kde bezpečnostní předpisy a ČSN neposkytují dostatečný návod k zajištění BOZP
 • vyjadřuje se k požadavkům na práci přesčas, noční práce žen a vyjímkách z hmotnostních limitů břemen manipulovaných ženami a mladistvými
 • provádí kontroly dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a plnění úkolů BOZP v rámci organizace a to 1x za měsíc
 • účastní se provádění komplexních prověrek bezpečnosti a hygieny práce dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy (pokud je s ní organizací seznámen), k tomuto vydat příslušný příkaz ředitele a zpracovat zápis včetně termínovaných úkolů a odpovědných osob

Z této kontroly vypracovává zápis, který obsahuje termínované úkoly včetně odpovědných osob za odstranění závad. Tento je předán řediteli organizace či majiteli, který na poradě vedení nařídí jejich odstranění.

 • kontroluje, zda jsou ve stanovených termínech prováděny předepsané technické a revizní zkoušky
 • kontroluje plnění plánu povinných lékařských prohlídek, zejména u rizikových pracovišť
 • zjišťuje rizika při práci, zajišťuje styk s KHS v oblasti rizikových prací a vyřizuje náležitosti vyhlášení rizikového pracoviště
 • kontroluje dodržování zákazu prací žen, těhotných a matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
 • zajišťuje a provádí školení zaměstnanců z předpisů BOZP dle jejich pracovních zařazení
 • kontroluje dodržování a přidělování OOPP, jejich kvalitu a množství
Uložit odkaz do záložek.